fbpx

אז מה נכון לך ללמוד? אנחנו נעזור לך

מהרו להרשם כבר עכשיו, אנו נחזור אלכם ונדאג שמקומכם שמור איתנו.

  חייל משוחרר ? לקראת שחרור ?

  מגיע לך עד 80% מימון מטעם הקרן והיחידה להכוונת חיילים משוחררים * עד 5 שנים מהשחרור

   תקנון אתר

   קורסים לגמול השתלמות -מדיניות תשלומים באשראי והחזרים בגין ביטול השתתפות

   • פריסת התשלומים תסתיים בסיום הקורס ולא תימשך אחריו.
   • מינימום סכום לכל תשלום 200 ₪.
   • לטכנאים והנדסאים- השתתפות במימון הקורס באמצעות קרן ידע- יאושר רק לאחר בדיקת הזכאות מול הקרן.
   • הודעת ביטול לפני תחילתו של הקורס-
   תלמיד רשאי לתת הודעת ביטול בכתב בתוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה ובתנאי שהביטול ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, לפני מועד תחילת הקורס.
   • לאחר תחילתו של הקורס לא ניתן ליתן הודעת ביטול.
   • בכל מקרה, לא יינתן החזר כספי לאחר פתיחת הקורס.

   מדיניות גביית תשלום דמי רישום ללימודי תעודה-
   להנדסאים וטכנאים ומקצועות מוכרים ע”י משרד העבודה:

   דמי רישום –
   • גובה דמי הרישום – 200 ₪ ובכפוף להנחיות מה”ט, כפי שיהיו מעת לעת.
   • דמי הרישום נגבים במנותק מעלות הלימודים של השנה הראשונה.
   • דמי רישום ישולמו בתשלום אחד.
   • דמי הרישום לא יוחזרו בכל מקרה שהמועמד ביטל את הרישום, מכל סיבה שהיא,
   גם אם בוטל הרישום לפני תחילת הלימודים.
   • דמי הרישום יוחזרו רק אם המכללה ביטלה מיוזמתה את הרישום.

   מבצע רישום לסמסטר חורף פברואר 2022-פטור מתשלום דמי רישום
   מדיניות גביית תשלום מקדמה ע”ח שכר לימוד ללימודי תעודה-
   להנדסאים וטכנאים ומקצועות מוכרים ע”י משרד העבודה:

   במסגרת מבצע רישום לסמסטר חורף – פברואר 2022- מעניקה המכללה פטור מתשלום דמי רישום
   כנגד תשלום מקדמה בסך של 500 ₪ ע”ח שכר הלימוד של מסלול הלימודים אליו נרשם המועמד .

   תוקף המבצע- עד .

   מועמד שיבטל את הרישום בהודעת ביטול בכתב, בתוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה, יהיה זכאי לקבל החזר של תשלום
   המקדמה בניכוי דמי ביטול בסך של 5% ממחיר הקורס המלא או 100 ₪, לפי הנמוך.

    

    

   × כיצד נוכל לעזור?